۱۳۹۰ خرداد ۲۲, یکشنبه

هرگز از ترس با کسی نماندم اما چیزهایی که دیده ام نشانم داده آدم ها بیشتر فاحشه خانگی اند و هر کس ازقماششان نباشد وتن ندهد به گند زندگی از روی ترس و حسابگری حتمن به همه چیز متهم می شود و باید بشود، چون ازجنس ترس و بدبختی زاده نشده.

هیچ نظری موجود نیست: